Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Konzularne informacije /Sprememba stalnega / zaト溝snega prebivaliナ。ト溝 /

Sprememba stalnega / zaト溝snega prebivaliナ。ト溝

V skladu z doloト甲ami Zakona o prijavi prebivaliナ。ト溝 (Uradni list RS, ナ。tev.9/2001) je drナセavljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z obmoト綱a Republike Slovenije, pred odselitvijo dolナセan odjaviti stalno prebivaliナ。ト稿 pri pristojnem organu (upravni enoti oz. notranji organizacijski enoti za upravne notranje zadeve) in navesti toト稿n naslov v tujini (drナセava, kraj, ulica z navedbo hiナ。ne ナ。tevilke in poナ。tna ナ。tevilka). ト憩 tega podatka ob odjavi ne ve v celoti, ga lahko sporoト絞 kadar koli pozneje. Toト稿n naslov v tujini je pomemben zaradi izvrナ。evanja volilne pravice, saj se vsakega drナセavljana, ki se stalno odseli z obmoト綱a RS, po uradni dolナセnosti vpiナ。e v evidenco volilne pravice drナセavljanov RS. Toト稿n naslov v tujini je tudi garancija, da bo volivec, ki bo ナセelel glasovati po poナ。ti, prejel volilno gradivo pravoト溝sno na pravi naslov.

Zakon pa omogoト溝 tudi prijavo zaト溝snega odhoda z obmoト綱a RS. Ta pride v poナ。tev, ko posameznik namerava odpotovati z obmoト綱a RS za veト kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja zaト溝sne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivaliナ。ト溝 iz 3. ト考ena Zakona o prijavi prebivaliナ。ト溝. Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti toト稿n naslov zaト溝snega prebivaliナ。ト溝 v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za veト kot 60 dni ali z namenom, da bo tukaj stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.