Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Vizumi za dolgoročno bivanje (vizum D) /

Vizum za dolgoročno prebivanje (vizum D)

Vizum za dolgoročno prebivanje (vizum D)

Nacionalni vizumi tipa D ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvu Republike Slovenije. Vizum za dolgoročno bivanje se izda za obdobje od 90 dni do (maksimalno) enega leta.

Prošnja za izdajo vizuma D se mora vložiti vsaj mesec pred dnevom odhoda, vendar ne prej kot tri mesece pred načrtovanim obiskom.

Vizum D se lahko izda naslednjim kategorijam tujcev:

- tujcu, ki je družinski član državljana EU in tujcu, ki je družinski član slovenskega državljana in namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi združitve družine z državljanom EU oziroma s slovenskim državljanom, če za vstop v Republiko Slovenijo potrebuje vizum;

- tujcu, ki je imetnik diplomatskega ali službenega potnega lista in ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati zaradi opravljanja mandata v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in njegovim družinskim članom, če tujec in njegovi družinski člani za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum;

zaradi udeležbe ali sodelovanja na tečaju ali drugih podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja, zaradi katerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi študija, če tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ali izpopolnjevanja trajajo najmanj 20 ur mesečno in če predloži potrdilo o sprejemu na tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja ter potrdilo o plačilu, če so tečaj ali druge podobne oblike izobraževanja, plačljive;

zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo;

- tujec, ki je visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju izobraževanja ali znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;

- tujec, ki je umetnik ali kulturni delavec, zaradi obstoja interesa Republike Slovenije na področju kulture, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva;

- tujcu, ki je športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec in ki ima sklenjeno pogodbo o treniranju, pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji;

- tujcu, ki je kot poročevalec za tuje medije ali kot tuj dopisnik akreditiran v Republiki Sloveniji;

- tujcu, ki bo v Republiki Sloveniji opravljal duhovniški poklic ali redovniško dejavnost v okviru registrirane verske skupnosti in tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.  

Zahtevana dokumentacija za izdajo vizuma D:

-izpolnjena vloga za nacionalni vizum, dostopna na naslednji povezavi

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZZ/Dokumenti/konzularne-zadeve/oddelek-za-vize/vloga_za_dolgorocni_vizum_SI-EN.pdf).

veljavna potna listina, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega bivanja v Republiki Sloveniji.

- aktualna fotografija v velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete).

- potovalno zdravstveno zavarovanje (ki krije stroške zdravstvenih storitev in repatriacije najmanj do višine 30.000 EUR za celotno obdobje veljavnosti vizuma)

- overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,

- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (tj. najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki od 01.08.2019 znaša 421,89 EUR mesečno).

- specifična dokumentacija, s katero se dokazuje namen dolgoročnega bivanja:

-združitev družine – potrdilo o zakonski zvezi oziroma obstoju partnerske zveze.

-imetniki diplomatskega ali službenega potnega lista – diplomatska nota Ministrstva za zunanje zadeve Japonske.

- udeležba ali sodelovanje na tečaju ali drugih podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja – potrdilo o vpisu na tečaj, potrdilo o šolanju.

- obstoj gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo – pisno mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Slovenije.

- visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec – pisno mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Slovenije

- umetnik ali kulturni delavec – pisno mnenje Ministrstva za kulturo Slovenije.

- športni trener, poklicni športnik ali zasebni športni delavec – pisno dokazilo športnega kluba/organizacije v Sloveniji (registracija športnika), status profesionalnega športnika ali športnega trenerja organizacije države, iz katere tujec prihaja.

- poročevalci za tuje medije, novinarji – pisno potrdilo medijske hiše glede napotitve v Slovenijo in novinarska izkaznica.

-duhovniki in tujci, registrirani pri religiozni organizaciji in humanitarni organizaciji – pisno potrdilo religiozne oziroma humanitarne organizacije.

* za primere študentov, ki prejemajo finančno podporo staršev oziroma drugih oseb, morajo predložiti:

-podpisano in overjeno izjavo o finančni podpori ter višini finančne podpore za čas veljavnosti vizuma D.

- dokazilo o zaposlitvi starša oziroma druge osebe ter bančne izpiske za najmanj tri mesece nazaj.

* zaposlene osebe morajo predložiti dokazilo o zaposlitvi in bančne izpiske za najmanj tri mesece nazaj. 

Konzularna taksa:

Konzularna taksa za vizum D znaša okoli 77 EUR (ob tem opozarjamo, da se cene mesečno spreminjajo zaradi fluktuacije menjalnih tečajev). Stranke naprošamo, da konzularno takso poravnajo v jenih. Upravna taksa se ne plača za izdajo vizuma D z naslova združitve družine tujca s slovenskim državljanom in državljanom EU. Taksa za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje (vizum D) za Republiko Slovenijo je urejena z Zakonom o upravnih taksah (opozorilo: tukaj je povezava). 

Konzularno takso je mogoče poravnati z gotovino ob oddaji vloge ali z bančnim nakazilom na bančni račun Veleposlaništva RS v Tokiu. V slednjem primeru je vlogo mogoče nadalje obravnavati šele, ko banka potrdi nakazilo na račun Veleposlaništva.

Kontakt v primeru dodatnih vprašanj:

V primeru dodatnih vprašanj pošljite pisna vprašanja na elektronski naslov consular.tokyo@gov.si. V sporočilu navedite svoje osebne podatke, namen in dolžino nameravanega bivanja v Sloveniji ter vaš kontakt.