Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Izdaja osebne izkaznice /

Izdaja osebne izkaznice Republike Slovenije

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Naj ob tem dodamo, da potovanje na Japonsko in v Republiko Filipini samo z osebno izkaznico ni mogoče.

Pravico do osebne izkaznice ima vsak državljan Republike Slovenije. Polnoletni državljan s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima druge veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, mora imeti osebno izkaznico.

Slovenski državljani, ki stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vložijo tudi na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu.

Prosilec mora vlogo podati osebno, saj se v postopku ugotavlja njegova identiteta, skladnost fotografije z dejansko podobo, na vlogo se mora pred uradno osebo tudi podpisati. Za osebo, ki še ni dopolnila 18 let ali ki ni poslovno sposobna, vlogo poda njen zakoniti zastopnik. Otrok, ki je starejši od 8 let in se že zna podpisati, mora biti ob vložitvi vloge navzoč.

 

Plačilo konzularne takse:

- osebna izkaznica z veljavnostjo 10 let se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let, stane 76 EUR.

- osebna izkaznica z veljavnostjo 5 let se izda državljanu, staremu od 3 do 18 let, stane 60 EUR.

- osebna izkaznica z veljavnostjo 3 let se izda državljanu, mlajšemu od 3 let, stane 44 EUR.

- osebna izkaznica z veljavnostjo 1 leta (neskrbno ravnanje državljana), stane 37 EUR.

- trajna osebna izkaznica za osebe od 70. leta starosti, stane 76 EUR.  

 

Zamenjava osebne izkaznice

Osebno izkaznico lahko zamenjate kadarkoli, tudi pred njenim potekom.

Osebno izkaznico morate v roku 30 dni predložiti Veleposlaništvu RS v Tokiu ali vaši upravni enoti v uničenje v naslednjih primerih:

  • sprememba imena ali priimka,
  • sprememba stalnega prebivališča,
  • fotografija ne kaže vaše prave podobe,
  • prenehalo vam je državljanstvo Republike Slovenije,
  • izkaznica je poškodovana ali ima napake, zaradi katerih ni več uporabna.

 

Zahtevana dokumentacija za izdajo oseben izkaznice

Za izdajo osebne izkaznice je potrebno predložiti naslednje dokumente:

- Izpolnjena vloga za izdajo osebne izkaznice (zanjo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu).

- Fotografija v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo.

- Stara osebna izkaznica (v kolikor je nimate, pa veljavno javno listino s fotografijo ali drugi dokument za dokazovanje istovetnosti, npr. potni list, rojstni list)

 

Osebna izkaznica, za katero bo podana vloga na našem veleposlaništvu, bo prosilcu na veleposlaništvu tudi osebno vročena.

 

Pogrešitev, izguba ali kraja osebne izkaznice

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice morate takoj obvestiti lokalno policijo v kraju dogodka in pridobiti policijski zapisnik.

Državljan je nato dolžan v roku 8-ih dni (v primeru bivanja na Japonskem in v Republiki Filipini pa v 30 dneh) pogrešitev prijaviti na Upravni enoti v RS oziroma na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu. Pogrešitev, izgubo ali krajo osebne izkaznice lahko naznanite tudi preko spleta in sicer na strani e-uprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1338 .

Veleposlaništvo sprejema naznanitev pogrešitve osebne izkaznice, ki je takse prosta.

 

Več informacij o osebni izkaznici: https://www.gov.si/teme/osebni-dokumenti/

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2002

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5758