Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Poroka in razveza /

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze na Japonskem in v Republiki Filipini

Sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze na Japonskem in v Republiki Filipini

Državljani Republike Slovenije, ki sklepajo zakonsko ali partnersko zvezo v tujini,  potrebujejo potrdilo o tem, da ni zadržkov za sklenitev zveze (potrdilo "nulla osta"), ki ga izda Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.

Za izdajo potrdila je potrebno predložiti:

- Izpolnjeno vlogo za izdajo potrdila (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov consular.tokyo(at)gov.si). 

- Izvirnik potrdila pristojne upravne enote o samskem stanu za oba bodoča zakonca oziroma partnerja, če sta slovenska državljana, oziroma za tistega bodočega zakonca oziroma partnerja, ki je slovenski državljan.

- Izvirni izpisek iz rojstne matične knjige za slovenskega državljana.

- Osebni dokument obeh bodočih zakoncev oziroma partnerjev, iz katerih so razvidni državljanstvo in osebni podatki.

-  Če slovenski državljan ni polnoleten, mora predložiti tudi potrdilo Centra za socialno delo, da lahko sklene zakonsko zvezo (predčasna opravilna sposobnost).

Ob oddaji vloge je treba poravnati konzularno takso v jenih. Zaradi mesečne fluktuacije valut se za točni izračun takse obrnite na Veleposlaništvo RS v Tokiu (consular.tokyo(at)gov.si).

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze tujca v Republiki Sloveniji

Tujec, ki želi skleniti zakonsko ali partnersko zvezo v Republiki Sloveniji, se mora skupaj s partnerjem prijaviti matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko ali partnersko zvezo. Ob prijavi navedeta podatke o pričah. Tujec mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (slednje ne velja za potni list):

- Originalni izpisek iz rojstne matične knjige, ki je overjen z apostilo in preveden. Prevod opravi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.

- Originalno potrdilo o samskem stanu.

- Potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja),

- Potna listina (ki služi kot dokaz o državljanstvu)

Naknadni vpis sklenitve zakonske oziroma partnerske zveze na Japonskem ali v Republiki Filipini

Po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze na Japonskem ali v Republiki Filipini morajo slovenski državljani čim prej urediti naknadni vpis zveze v matični register Republike Slovenije.

V postopku slovenski državljan Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu predloži naslednje dokumente:

- Vlogo za naknadni vpis zakonske oziroma partnerske zveze v Matični register Republike Slovenije (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu – consular.tokyo @gov.si). 

- Originalno potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi, ki je  overjeno s pečatom Apostille in prevod potrdila. Prevod proti plačilu takse opravi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.

- Fotokopija potnega lista zakonca, ki je tuji državljan (v kolikor želi zakonec, ki je tuji državljan, prevzeti priimek slovenskega zakonca, mora priimek spremeniti v matični državi in predložiti fotokopijo potne listine z novim priimkom).

- Izjava o izbiri priimka po poroki (za izjavo zaprosite Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu – consular.tokyo @gov.si). 

- Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (dovoljenje pridobite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu – consular.tokyo @gov.si). 

- Predplačano modro kuverto z navedenim vašim naslovom (če prosilec živi na Japonskem), na katerega Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu pošlje potrdilo o vpisu zveze v Matični register Republike Slovenije, po tem, ko ga prejme s strani pristojne upravne enote.

V kolikor ste bili predhodno poročeni in razveze še niste vpisali v matični register, morate priložiti tudi tujo sodno odločbo o razvezi, priznano na Okrožnem sodišču v Sloveniji. V kolikor ste ovdovdeli, morate priložiti potrdilo o smrti prejšnjega zakonca, overjeno s pečatom Apostille in opremljeno s prevodom v slovenski jezik.

* * *

Naknadni vpis razveze v Matični register Republike Slovenije

Postopek vpisa razveze, ki se ni zgodila na ozemlju Republike Slovenije, je razdeljen v dve fazi:

A. Priznanje tuje sodne odločbe v Republiki Sloveniji – izvede Okrožno sodišče v Republiki Sloveniji
B. Naknadni vpis razveze v matični register – izvede Upravna enota

A. Priznanje tuje sodne odločbe – izvede Okrožno sodišče v Republiki Sloveniji

Stranka ta del postopka ureja sama. Pristojno sodišče v Republiki Sloveniji stranki v postopku neposredno nudi pomoč in posreduje ustrezne usmeritve o tem, kaj točno je potrebno za posamezen postopek.
Za ta del postopka se sodišči predloži:

1. Predlog za priznanje tuje sodne odločbe, ki se poda na obrazcu, ki ga stranka pridobi pri sodišču.

2. Pravnomočna sodna odločba o razvezi, ki je overjena z žigom Apostille in opremljena s prevodom v slovenski jezik s strani sodnega tolmača. Žig Apostille lahko pridobite pri pooblaščenih notarjih na Japonskem (Seznam notarjev po prefekturah https://www.koshonin.gr.jp/list/tokyo#prefectures (koshonin.gr.jp), ki imajo v zasebnih zadevah pooblastilo Ministrstva za zunanje zadeve Japonske za izdajanje Apostille; sicer pa Apostillo izdaja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Japonske).
Seznam registriranih tolmačev s Republiki Sloveniji je dostopen na naslednji povezavi: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html.

3. Poravnana sodna taksa, ki se izvede na podlagi plačilnega naloga, ki ga sodišče izda po prejemu predloga za priznanje tuje sodne odločbe, z vsemi navodili za plačilo iz tujine.
Več informacij o postopku je na voljo na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani: https://nasodiscu.si/.

Ko je ta del postopka zaključen, je sodišče pripravljeno posredovati odločbo na pristojno Upravno enoto in sicer pod pogojem, če stranka v postopku priznanja tuje sodne odločbe predloži prošnjo za posredovanje odločbe upravni enoti, s podatkom o pristojni upravni enoti in številki zadeve.  Prošnjo za posredovanje odločbe napiše stranka sama (univerzalnega obrazca glede tega ni).

Priporočamo, da stranke, ki živijo v tujini, imenujejo pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji.

B. Naknadni vpis razveze v matični register – izvede Upravna enota

Ta del postopka se lahko uredi preko Veleposlaništva Republike Slovenije v Tokiu.

Za vpis sta potrebna:

- Priznana tuja sodna odločba s strani organov Republike Slovenije (rezultat postopka pod točko A).

- Zapisnik o spremembi priimka po razvezi (zapisnik), ki se naredi na Veleposlaništvu. Zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, lahko v 12 mesecih po pravnomočnosti razveze poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Izjavo lahko poda le, če v času trajanja zakonske zveze priimka ni spreminjal z odločbo. Po 12 mesecih od pravnomočne razveze se lahko osebno ime spremeni le z odločbo, ki jo izda upravna enota.

 

Za vse navedene storitve je treba poravnati konzularno takso v jenih. Za natančni znesek se obrnite na consular.tokyo@gov.si