Veleposlaništvo RS Tokio /Konzularne storitve /Pridobitev državljanstva Republike Slovenije /

Pridobitev državljanstva Republike Slovenije

Državljanstvo Republike Slovenije se lahko pridobi:

- po rodu, v primeru:

- če sta oba starša državljana Republike Slovenije, otrok pa rojen v Republiki Sloveniji ali v tujini;

- če je en starš državljan Republike Slovenije in je otrok rojen v Republiki Slovenije;

- če je en starš državljan Republike Slovenije, otrok pa je rojen v tujini in se opravi naknadna priglasitev otroka v državljanstvo;

- če je en starš državljan Republike Slovenije, drugi starš pa neznan, neznanega državljanstva ali brez njega, otrok  pa je rojen v tujini;

- posvojenec v primeru popolne posvojitve,

- z rojstvom na območju Republike Slovenije (če sta starša neznana, njuno državljanstvo ni znano ali sta brez državljanstva),

- z naturalizacijo (s sprejemom pod zakonsko določenimi pogoji na podlagi prošnje),

- po mednarodni pogodbi (begunci, azil).1. Naknadna priglasitev otroka v slovensko državljanstvo (do dopolnjenega 18. leta starosti)

V tujini rojen otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem rojstvu državljan RS, drugi pa je tuj državljan, pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če je do dopolnjenega 18. leta starosti priglašen v državljanstvo Republike Slovenije. Priglasi ga starš, ki je slovenski državljan.
Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.


V postopku je treba predložiti naslednje dokumente:

- Izpolnjeno vlogo za priglasitev mladoletnega otroka v državljanstvo (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si)

- Rojstni list otroka, overjen s pečatom Apostille. Rojstni list mora biti preveden v slovenski jezik. Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu lahko opravi prevod dokumenta.

- Zapisnik o priznanju očetovstva, v kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi. Zapisnik morata oba starša na veleposlaništvu podati osebno.

- Izpolnjena vloga za prijavo stalnega prebivališča (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Izpolnjena vloga za vpis otroka v evidenco volilne pravice (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (za dokument zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Predplačana rdeča ovojnica z navedbo vašega naslova, na katerega vam pošljemo potrdilo o naknadnem vpisu otroka v Matični register Republike Slovenije. Ovojnice dobite na katerem koli poštnem uradu na Japonskem.


Ob oddaji dokumentov je treba poravnati konzularno takso za priglasitev v državljanstvo v znesku 13 EUR. Konzularna taksa je plačljiva zgolj v jenih. Znesek v jenih je vezan na fluktuacijo valut, zato prosimo, da za natančen izračun takse zaprosite Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.
  
Če sta oba starša slovenska državljana, prosimo pišite na consular.tokyo(at)gov.si za ustrezen obrazec ter navodila. V tem primeru se konzularna taksa ne obračuna.


2. Priglasitev odrasle osebe v državljanstvo (med 18. in 36. letom starosti)

Polnoletna oseba, ki je bila rojena v tujini in je bil ob njenem rojstvu samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je bil tuj državljan, pa je starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije po rodu, če do dopolnjenega 36. leta starosti poda izjavo, da se priglaša kot državljan Republike Slovenije.
Pred zaprosilom za slovensko državljanstvo mora biti osebni status staršev (vpis poroke, prebivališče, sprememba imena), urejen pri pristojnih slovenskih organih.


V postopku je potrebno priložiti:


- Izpolnjeno vlogo za priglasitev v državljanstvo za osebe od 18. do 36. leta. Obrazec pridobite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu (consular.tokyo(at)gov.si).

- Rojstni list, overjen s pečatom Apostille in preveden v slovenski jezik. Prevod dokumenta v slovenski jezik lahko opravi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.

- V kolikor otrok ni bil rojen v zakonski zvezi, morata oba starša na veleposlaništvu osebno podati Zapisnik o priznanju očetovstva. 

- Izpolnjena vloga za prijavo stalnega prebivališča (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Izpolnjena vloga za vpis v evidenco volilne pravice (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (za dokument zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Predplačana modra ovojnica z navedbo vašega naslova, na katerega vam pošljemo potrdilo o priglasitvi v državljanstvo. Ovojnice dobite na katerem koli poštnem uradu na Japonskem.


Ob oddaji dokumentov je treba poravnati konzularno takso za priglasitev v državljanstvo v znesku 13 EUR. Konzularna taksa je plačljiva zgolj v jenih. Znesek v jenih je vezan na fluktuacijo valut, zato prosimo, da za natančen izračun takse zaprosite Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.  


Prosilec, starejši od 36 let, ne more biti več priglašen v slovensko državljanstvo. Lahko pa zaprosi za slovensko državljanstvo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (izredna naturalizacija), v kolikor izpolnjuje pogoje.


3. Izredna naturalizacija (13. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije)

Posamezniki slovenskega rodu (do drugega kolena v ravni vrsti), ki se ne morejo več registrirati kot slovenski državljani (so starejši od 36 let ali nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije - izredna naturalizacija.


Določba 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije omogoča sprejem v državljanstvo Republike Slovenije osebi, če njen sprejem koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Obstoj razlogov na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.


Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže (kumulativno):

- Slovensko poreklo (do drugega kolena v ravni vrsti).

- Večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo.

- Vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo.
Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.


V postopku je treba predložiti naslednje dokumente:


- Izpolnjeno vlogo, ki jo podpiše prosilec (za vlogo zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).

- Dokumente, ki so navedeni v vlogi. Javne listine (npr. rojstni in poročni list, potrdilo o nekaznovanju) morajo biti ustrezno overjene s pečatom Apostille.  Prav tako morajo biti prevedene v slovenski jezik. Delovni prevod lahko opravi Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu proti plačilu konzularne takse.

- Dovoljenje za kopiranje osebnih dokumentov (za dokument zaprosite na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Tokiu na elektronski naslov: consular.tokyo(at)gov.si).


Vsi dokumenti morajo biti prevedeni v slovenski jezik.


Ker je pridobitev državljanstva po 13. členu dolgotrajen postopek in ker morajo biti vsi dokumenti prevedeni v slovenski jezik, vam svetujemo, da v Sloveniji določite pooblaščenca (npr. družinski član, prijatelj, pravni svetovalec). Pooblaščena oseba lahko s pooblastilom vloži vlogo v vašem imenu neposredno pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je pristojno za reševanje vloge.


Ob oddaji dokumentov je treba poravnati konzularno takso za priglasitev v državljanstvo v znesku 354 EUR. Konzularna taksa je plačljiva zgolj v jenih. Znesek v jenih je vezan na fluktuacijo valut, zato prosimo, da za natančen izračun takse zaprosite Veleposlaništvo Republike Slovenije v Tokiu.