Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice /
24.08.2017  

Volitve predsednika RS 2017 - dajanje podpore volivcev oz. poslancev DZ RS

Skladno z doloト甲ami Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, ナ。t. 39/92 in 73/013 窶 odl. US) lahko kandidate za predsednika predlagajo poslanci drナセavnega zbora, politiト肱e stranke in volivci. Poslanci doloト溝jo kandidate s podpisovanjem. Kandidata lahko doloト絞 najmanj deset (10) poslancev drナセavnega zbora. Politiト肱e stranke doloト溝jo kandidate po postopku, doloト稿nem z njihovimi pravili. Kandidate doloト絞jo s tajnim glasovanjem. Posamezna politiト肱a stranka lahko doloト絞 le enega kandidata. Dve ali veト politiト肱ih strank lahko doloト絞jo skupnega kandidata. Predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh (3) poslancev drナセavnega zbora ali najmanj tri tisoト (3.000) volivcev. Volivci pa lahko doloト溝jo kandidate s podpisovanjem. Posamezno kandidaturo lahko doloト絞 skupina najmanj pet tisoト (5.000) volivcev. Predlog kandidature se vloナセi neposredno pri Drナセavni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja.

Dajanje podpore volivcev oziroma poslancev drナセavnega zbora, v postopku doloト溝nja kandidatur za predsednika republike, bo potekalo v ト溝su od 21.8.2017 do vkljuト肱o 27.9.2017 na predpisanih obrazcih. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike 2017, so objavljena v Uradnem listu RS ナ。t. 40/17 z dne 21.7.2017. Navodilo doloト溝:
- obrazec P-1 za podporo, ki jo da volivec kandidaturi za predsednika republike in
- obrazec P-2 za podporo, ki jo da poslanec Drナセavnega zbora RS kandidaturi za
predsednika republike.

Obrazec P-1 je od ponedeljka 21.8.2017  objavljen na spletni strani Drナセavne volilne komisije:

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/navodila-in-rokovnik-predsednik-2017

Svojo podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali zaト溝sno nahajajo v tujini, ト稿 svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko konzularnega predstavniナ。tva Republike Slovenije v tujini.

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoroト肱o podpiナ。e pred uradno osebo diplomatskega predstavniナ。tva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Uradna oseba preveri volivト稿vo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoroト肱im podpisom in ナセigom diplomatsko konzularnega predstavniナ。tva, na levi strani obrazca (ob podpisu volivca).

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore sam poナ。lje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ta pa poskrbi, da se podana podpora poナ。lje upravni enoti za vpis v evidenco volilne pravice.