Veleposlaniナ。tvo RS Tokio /Novice - SLO /

06. 03. 2020

Ustanovitev ツサMednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO / International Research Centre for Artificial Intelligence (IRCAI) under the Auspices of UNESCOツォ, podpis pogodbe o ustanovitvi, ト稿trtek, 5. marec 2020

V Sloveniji bo nastal ツサMednarodni raziskovalni center za umetno inteligencoツォ pod okriljem UNESCO

Minister za izobraナセevanje, znanost in ナ。port, dr. Jernej Pikalo, in namestnik generalne direktorice UNESCO za podroト綱e komunikacij in informacij, dr. Moez Chakchouk, sta v ト稿trtek, 5. marca 2020 podpisala uradno pogodbo o ustanovitvi ツサMednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligencoツォ (International Research Institute on Artificial Intelligence = IRCAI), ki bo deloval pod okriljem UNESCO v Ljubljani.

Po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraナセevalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017 in s tem povezanim dvigom prepoznavnosti RS v globalnem okolju, je Ministrstvo za izobraナセevanje, znanost in ナ。port maja 2018 podalo pobudo za ustanovitev centra.

Vodstvo UNESCO se je novembra 2018 pozitivno odzvalo na pobudo MIZナ ter pozvalo k pripravi podrobnejナ。ega predloga za ustanovitev centra. MIZナ je na UNESCO posredoval dodelan predlog, ki predvideva, da bo center v zaト稿tni fazi zaナセivel v okviru Inナ。tituta Joナセef Stefan (IJS) v Ljubljani.

Konト肱a odloト絞tev o tem je bila sprejeta na zasedanju generalne konference UNESCO 26.11.2019 v Parizu, kjer je vseh 193 drナセav ト考anic UNESCO center soglasno in z veliko podporo potrdilo.

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na podroト綱u umetne inteligence deleナセnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politiト肱o podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih naト荒tov na podroト綱u umetne inteligence.

Center bo zdruナセeval razliト肱e deleナセnike s ナ。irokim spektrom znanj iz celega sveta. Ukvarjal se bo z reナ。evanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri ナ。tudijah ter sodeloval pri veト綱ih mednarodnih projektih s podroト綱a umetne inteligence. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope. Center bo vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in ナ。irナ。i javnosti svetoval o sistemskih ter strateナ。kih reナ。itvah pri uvajanju umetne inteligence na razliト肱ih podroト綱ih. Pomagal bo pri razvijanju in ナ。irjenju zmogljivosti na razliト肱e naト絞ne, vkljuト肱o z ustanavljanjem pomoナセnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveナ。ト稿nosti ter oblikovanjem omreナセja za izmenjevanje raziskav in znanja.

Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, ナ。e posebej na podroト綱u prosto dostopnih izobraナセevalnih virov, kjer smo se uveljavili kot globalna in vodilna drナセava na tem podroト綱u. Center postavlja Slovenijo v vrh globalnega tehnoloナ。kega dogajanja. Posebej na podroト綱u umetne inteligence je Slovenija izjemno aktivna tudi v drugih mednarodnih organizacijah kot so OECD, Svet Evrope ter Evropska unija. Prav tako je bil slovenski strokovnjak nedavno imenovan za ト考ana svetovalne skupine, ki bo pripravila besedilo novega UNESCO priporoト絞la o etiki umetne inteligence.

IRCAI bo prvi globalni center za podroト綱e umetne inteligence pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu. Pogovori s prvimi drナセavami ト考anicami ナセe potekajo v tej smeri.

28. 02. 2020

OBVESTILO ZA SLOVENSKE DRナスAVLJANE

Japonska vlada je 24. februarja 2020 sprejela strategijo zajezitve virusa covid-19 v drナセavi. V skladu z oceno japonske vlade nadaljnje prepreト絞tve virusa covid-19 na Japonskem ni mogoト稿 izkljuト絞ti, zato so bili sprejeti ナ。tevilni ukrepi, od odpovedi mnoナセiト肱ih zborovanj in dogodkov z veト綱im ナ。tevilom obiskovalcev, do doloト稿nih omejitev na lokalni ravni.

V primeru, da oseba, ki potuje na Japonsko, kaナセe simptome okuナセbe z virusom covid-19, lahko priト溝kuje potovalne zamude in karantenske ukrepe, ki lahko vkljuト講jejo znatne stroナ。ke, v primeru neustreznega potovalnega zdravstvenega zavarovanja. 

Svetujemo, da pred vsakim odhodom na Japonsko:

  • Spremljate vstopne pogoje na Japonsko, glede katerih imajo zadnje informacije veleposlaniナ。tva ali konzulati Japonske;

  • Spremljate aナセurne informacije objavljene na spletnih straneh Svetovne zdravstvene organizacije (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

  • Izvedete registracijo svojega potovanja na ministrstvu za zunanje zadeve preko obrazca: "Podatki o potovanju v tujino".

 

Ob bivanju na Japonskem vedno spoナ。tujete navodila lokalnih oblasti. Spletna stran pristojnega ministrstva za zdravje:

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

ト憩 menite, da ste zboleli, sledite naslednjim navodilom:

https://www.jnto.go.jp/emergency/eng/mi_guide.html

Za nujne primere smo vam na veleposlaniナ。tvu na voljo na deナセurni ナ。tevilki: 03-5468-6275 ali na +8190 1404 8999.

Slovenskim drナセavljanom v tej drナセavi svetujemo, da upoナ。tevajo priporoト絞la Nacionalnega inナ。tituta za javno zdravje (NIJZ) in navodila ter usmeritve lokalnih oblasti.

27. 02. 2020

OBVESTILO ZA SLOVENSKE DRナスAVLJANE 窶 REPUBLIKA KOREJA (JUナスNA KOREJA)

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v drナセavi potrdila prisotnost novega koronavirusa (covid-19). Simptomi bolezni so podobni pljuト肱ici in sicer: vroト絞na, kaナ。elj in obト講tek pomanjkanja zraka.

Slovenskim drナセavljanom v tej drナセavi svetujemo, da upoナ。tevajo priporoト絞la Nacionalnega inナ。tituta za javno zdravje (NIJZ) in navodila ter usmeritve lokalnih oblasti.

Tistim, ki se odpravljate domov, svetujemo da to opravite na varen naト絞n z uporabo komercialnih prevoznih sredstev. Priporoト溝mo vam, da pri naト荒tovanju poti spremljate razvoj ナ。irjenja virusa in njegove prisotnosti po obmoト綱ih.

Za laナセje naト荒tovanje poti preverite, katere letalske linije delujejo. Za dodatno pomoト se obrnite na pristojno veleposlaniナ。tvo.

Dodatne informacije o stanju ナ。irjenja virusa:

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Slovenskim drナセavljanom svetujemo, da zaradi epidemije novega virusa covid - 19 in s tem povezanimi omejevalnimi ukrepi korejskih oblasti, preloナセijo nenujna potovanja na obmoト綱e Daeguja in obmoト綱e mesta Cheongdu. Pri potovanju v ostale predele Republike Koreje in bivanju tam priporoト溝mo ustrezno previdnost in upoナ。tevanje morebitnih ukrepov lokalnih oblasti.